طراحی تونل و سازه های زیر زمینی، طراحی سازه های ژئوتکنیکی و خاص

با توجه به رشد روزافزون توسعه شبکه راه های کشور و از طرفی گرایش بیشتر به توسعه شبکه حمل و نقل عمومی در شهرهای بزرگ، طراحی بهینه سازه¬های زیرزمینی مانند تونل ها و ایستگاه های زیرزمینی از اهمیت بسزایی برخوردار گشته است. در این زمینه شرکت مهندسین مشاور سیویار با بهره¬گیری از تجارب آکادمیک و اجرایی متخصصان خود توانسته است سهمی در عرصه سازندگی کشور داشته باشد. شایان ذکر است که این مجموعه همواره نوآوری و خلاقیت را با رعایت استانداردهای روز دنیا سرلوحه مطالعات و طراحی¬های خود قرار داده است.

طراحی و نظارت بر اجرای ابزار دقیق و رفتارسنجی تونل ها و گودبرداری های عمیق

یکی از مسائل مطرح در اجرا و بهره ‌برداری از تونل‌ها و سازه‌های زیرزمینی، بررسی و کنترل ایمنی و تغییر شکل‌های رویداده در پوشش تونل و نیز نشست‌های سطحی ناشی از حفر، اجرا و بهره‌برداری از فضای زیرزمینی مورد نظر می‌باشد. به طور کلی، اهداف عمده استفاده از سیستم پایش تونل‌ها عبارتند از تامین ایمنی سازه‌های سطحی، حفظ سطح خدمت پذیری در سازه‌های سطحی، کنترل ایمنی سازه تونل، کنترل تغییر شکل‌های پوشش تونل و بهینه کردن طرح از طریق اصلاح سازه‌های پوشش تونل بر پایه نتایج پایش و تفسیر مقادیر تغییرشکل‌های رویداده.

پژوهش های کاربردی

برخی از پروژه های پژوهشی انجام یافته و یا در دست انجام در شرکت مهندسین مشاور سیویار به شرح زیر بوده است:
۱- تدوین دستورالعمل مطالعات شناخت، ارزیابی و مدیریت خطرات مترتب بر تونل‌های ترافیکی (ماشین‌رو) شهر تهران، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
۲- مطالعه و تدوین دستورالعمل برای انجام مطالعات، طراحی، اجرا و نگهداری برای پایش تونلهای شهر تهران در زمان ساخت و دوران بهره برداری، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
۳- تدوین راهکارهای کاربردی مدیریت بحران زلزله در شبکه قطارهای شهری تهران و حومه، شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)
حفاریهای بزرگ زیرزمینی در مناطق شهری و تدوین الگوریتم پیش بینی روش اجرا، شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)

شرکت مهندسین مشاور سیویار

عضو جامعه مهندسان مشاور ایران، انجمن تونل ایران و انجمن حمل و نقل ریلی ایران
برای اجرای پروژه خود نیازمند مشاوره تخصصی هستید؟
 • مطالعات ژئوتکنیک

  ترانشه ها و گودبرداری های عمیق
  پایدارسازی شیروانی های خاکی و سنگی
  ایستگاه های زیرزمینی مترو و سازه های تبدیلی زیرزمینی
  تونل و فضاهای زیرزمینی
  ابزار دقیق و رفتارسنجی (تونل، ترانشه و گودبرداری)

 • مطالعات سازه

  تونل و ایستگاه های مترو
  سازه ها و ابنیه فنی خاص

 • مطالعات معماری و تاسسیات

 • پژوهش های کاربردی

 • نظارت کارگاهی و پشتیبانی فنی

کارفرمایان

سازمان مهندسی و عمران شهر تهران
سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران
شرکت سهامی ساختمان سد و تاسیسات آبیاری (سابیر)
شرکت راه آهن شهری تهران و حومه
شرکت توسعه صنایع حمل و نقل ریلی گسترش RTI
مهندسین مشاور پارس
شرکت بین المللی آباد راهان پارس
شرکت جهاد توسعه منابع آب