تونلهای فاز دوم اجرایی خط ۲ قطار شهری کرج

  • کارفرما: سابیر کرج
  • کارشناس/ مدیر محترم پروژه: مهندس آقامالیان

در راستای امتداد خط ۲ قطار شهری کرج، تونلهای فاز دوم نیازمند طراحی و اجرا می‌باشند. مطالعات مرحله دوم تونلهای فوق شامل طراحی سازه نگهبان ، سازه نهایی تونلها به همراه شفت و رمپ‌‌های دسترسی اجرایی می‌‌باشند از جمله موارد حائز اهمیت عبور حدود ۷۰۰ متر از تونلهای فوق از زیر خانه‌های مسکونی می‌باشد. طول کل مسیر در حدود ۱۳ کیلومتر می‌باشد که با روش جدید اتریشی (N.AT.M) اجرا خواهد شد. با توجه به روباره خاکی ( متغییر بین ۰ تا ۲۴ متر) بخشی از تونلها در محل رسیدن به پایانه بصورت روباز اجرا خواهد شد در این مرحله طراحی کلیه بخشها انجام شده و جهت اجرا مورد تایید قرار گرفته است.

تونلهای فاز دوم اجرایی خط ۲ قطار شهری کرج