مطالعات مرحله اول، دوم و نظارت بر اجرای ایستگاه های O3 و N3 و تونلهای طرفین بخش میانی خط ۳ متروی تهران

  • کارفرما: شرکت راه آهن شهری تهران و حومه - مترو