مطالعات ژئوتکنیک

خدمات این بخش شامل:

  • مطالعات پایداری ترانشه های خاکی و سنگی در قالب مدلهای۲D و ۳D
  • مطالعات تحلیلی اندرکنش خاک و سازه در مدلهای ۲D و ۳D
  • مطالعات پایداری گودبرداریهای عمیق شامل بررسی طرح‌های بهینه پایدار سازی و تحکیم به روشهای نیلینگ ، انکرینگ ، شمع و استرات و ….
  • ارزیابی و نظارت عالیه بر خدمات ژئوتکنیکی
  • طراحی سیستم ابزار دقیق در پروژه‌های ژئوتکنیکی
  • مطالعات اصلاح خاک بستر در پروژه‌های راه و راه‌آهن
  • مطالعات پی‌های خاص
  • آمادگی جهت انجام خدمات تحقیقاتی و پژوهشی شرکتها و سازمانها در زمینه مهندسی ژئوتکنیک