تقدیر شرکت سابیر بین الملل از سیویار

تکمیل سازه نگهبان و سازه اصلی و اجرای نازک کاری و تاسیسات برقی و مکانیکی ایستگاه b٣ وهواکش میان تونلی (A٣,B٣)خط٣ مترو تهران شفت خروج TBM- پست برق B٣M٧- ایستگاه ٢-A٣