تقدیر مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران از سیویار

شرکت مهندسین مشاور سیویار به عنوان مجری پروژه پژوهشی «تدوین دستورالعمل شناخت ، ارزیابی و مدیریت خطرات مترتب بر تونلهای ترافیکی (ماشین رو) شهر تهران» انتخاب گردید.