ایستگاه پردیس مترو اهواز

  • کارفرما: متروی اهواز
  • مشاور کارفرما: ستیران
  • پیمانکار: کیسون
  • کارشناس/مدیر محترم پروژه: مهندس هوبخت