ایستگاه F6G7 (فاز ۲)

  • کارفرما: مترو تهران
  • مشاور کارفرما: بهرو
  • پیمانکار: سپاسد
  • کارشناس/مدیر محترم پروژه: مهندس هوبخت