ایستگاه G2 متروی کرج خط ۲- در حال اجرا

  • کارفرما: متروی کرج
  • مشاور کارفرما: پردیسان سازه
  • پیمانکار: سابیر
  • کارشناس/مدیر محترم پروژه: مهندس هوبخت