طراحی روسازی بتنی (Slab Track) تونل های راه آهن بافق-مشهد

  • کارفرما: مهندسین مشاور پارس

bafgh-mashhad-tunnel

طراحی روسازی بتنی (Slab Track) تونل های راه آهن بافق-مشهد