طرح توسعه ایستگاه کرج از خط ۵ متروی تهران

  • کارفرما: شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه
  • مشاور کارفرما: پژوهش
  • کارشناس/مدیر مجترم پروژه: مهندس هوبخت