مرحله سوم تونل مکانیزه (TBM) جنوب خط ۳ متروی تهران

  • کارفرما: شرکت راه آهن شهری تهران و حومه - مترو