مطالعات مرحله اول، دوم و خدمات مهندسی حین اجرای ۲ رشته تونل مسیر دسترسی فازهای ۸ و ۹ شهر پردیس

  • کارفرما: شرکت بین المللی آباد راهان پارس