مطالعات مرحله اول و دوم سازه ایستگاه K3H6 متروی تهران (میدان ولیعصر)

  • کارفرما: شرکت سهامی ساختمان سد و تاسیسات آبیاری - سابیر
  • همکاری با: مهندسین مشاور گنو