مطالعات مرحله دوم سازه سه راهی خط ۳ به خط ۴ متروی تهران

  • کارفرما: شرکت سهامی ساختمان سد و تاسیسات آبیاری - سابیر
  • همکاری با: مهندسین مشاور گنو