مطالعات مرحله دوم و نظارت بر اجرای ایستگاه های B3 و B3-1 متروی تهران

  • کارفرما: شرکت راه آهن شهری تهران و حومه - مترو