هواکش های میان تونلی A3-1 و A3-2

  • کارفرما: متروی تهران
  • مشاور کارفرما: پژوهش
  • پیمانکار: سابیر بین الملل
  • کارشناس/مدیر محترم پروژه: مهندس فتحعلیپور