هواکش های میان تونلی B3 و A3

  • کارفرما: متروی تهران
  • مشاور کارفرما: پژوهش
  • پیمانکار: سابیر بین الملل
  • کارشناس/مدیر محترم پروژه: مهندس فتحعلیپور