هواکش های میان تونلی O3P3 و N3O3

  • کارفرما: متروی تهران
  • مشاور کارفرما: پژوهش
  • پیمانکار: بلند طبقه
  • کارشناس/مدیر محترم پروژه: مهندس هوبخت