کنترل مطالعات مرحله اول پارکینگ ملت، زیرگذر آرش-اسفندیار و ایستگاه تزریق هوای تونل نیایش

  • کارفرما: سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران
  • کارشناس/مدیر محترم پروژه: مهندس تهرانی

موضوع پروژه عبارت است از موضوع قرارداد انجام خدمات کنترل و تائید (check & approve) مطالعات مرحله اول پروژه پارکینگ زیرزمینی ملت، زیرگذر آرش اسفندیار ایستگاه تزریق هوای تونل نیایش و سازه¬های وابسته مانند ورودی¬ها، خروجی¬ها و دسترسی¬ها شامل گزارش‌ها و نقشه‌‌های مطالعات زیست محیطی، اقتصادی-اجتماعی، زمین‌شناسی، ژئوتکنیک، طرح‌های هندسی و ترافیک، زهکشی، آبهای سطحی و آب بندی، تهویه، ایمنی، الکتریکال، مکانیکال، ITS و کنترل‌های هوشمند، سازه‌های موقت و نهایی پروژه و هر گزارش و نقشه¬ی دیگری که در قالب مطالعات مرحله اول (فاز ۱) برای پروژه¬های پارکینگ زیرزمینی ملت، زیرگذر خیابان آرش-اسفندیار و ایستگاه¬های تزریق هوای نیایش تهیه و ارائه می¬شود. این مطالعات در شهر تهران انجام ‌شده است. بخش¬های اصلی قرارداد به شرح زیر هستند.
مشاور انجام دهنده¬ی مطالعات مرحله اول مشارکت شرکت پژوهش عمران راهوار-D2 است. که این مطالعات را برای سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران انجام می دهد. در این قرارداد خدمات کنترل، بررسی و تایید این مطالعات مد نظر بوده و محدوده خدمات شامل بررسی، کنترل و تایید این مطالعات می¬باشد.
پارکینگ زیرزمینی ملت
محدوده خیابان ولیعصر در محل تقاطع با بزرگراه چمران شامل فضاها و کاربری¬هایی است که عمده آن پارک ملت، بیمارستان، مسجد، ساختمان¬های دولتی و خصوصی با کاربری¬های مختلف، واحدهای تجاری، پردیس سینمایی ملت است که در حال حاضر به دلیل نبود محل پارک مناسب، کاربری این فضاها برای بهره¬برداران با مشکلاتی مواجه است. تامین پارکینگ مناسب با روش¬های مختلف مانند پارکنگ¬های متفرقه، پارکینگ رو زمینی متمرکز، پارکینگ زیرزمینی و غیره موضوع این مطالعات بوده است. کنترل، بررسی و تایید مجموعه مدارک تولید شده در مطالعات مرحله اول موضوع این بخش از قرارداد بوده است.
زیر گذر آرش-اسفندیار
ارتباط از شرق به غرب بزرگراه مدرس حد فاصل میرداماد تا پارک وی بر قرار نیست. این موضوع باعث شده تا طول حرکت مسافرت¬هایی که به این حرکت احتیاج دارند به طور قابل توجهی افزایش داشته و ترافیک ناشی از آن به محدوده¬های مجاور تاثیرات منفی بگذارد. موضوع بررسی برقراری ارتباط بین شرق و غرب بزرگراه مدرس موضوع این بخش از مطالعات مشاور باشد. کنترل، بررسی و تایید مجموعه مدارک تولید شده در مطالعات مرحله اول موضوع این بخش از قرارداد بوده است.
ایستگاه تزریق هوای تونل نیایش
سیستم تهویه¬ی تونل صدر-نیایش بر اساس مطالعات انجام شده با توجه به طول تونل و حجم ترافیک علاوه بر سیستم تهویه طولی، نیازمند تهویه قائم شامل تزریق هوای پاک به داخل و خروج هوای آلوده تونل است که به دلیل محدودیت مکان در محور تونل مکان-یابی ساختمان ایستکاه تزریق هوا و طراحی و مطالعات مرحله اول آن به مشاور واگذار شده است. کنترل، بررسی و تایید مجموعه مدارک تولید شده در مطالعات مرحله اول موضوع این بخش از قرارداد بوده است

کنترل مطالعات مرحله اول پارکینگ ملت، زیرگذر آرش-اسفندیار و ایستگاه تزریق هوای تونل نیایش